VISSELBLÅSARFUNKTION

Nynäs Tak Entreprenad Stockholm ABs visselblåsarfunktion är en särskild rapporteringskanal i syfte att underlätta anonym rapportering om misstanke om allvarliga missförhållanden eller oegentligheter rörande vår verksamhet. Visselblåsarkanalen kan användas av Nynäs Tak’s medarbetare, inhyrda arbetstagare, arbetssökanden, praktikanter, konsulter, medlemsföretag och andra personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har eller har haft en relation till Nynäs Tak.

För att säkerställa en opartisk och konfidentiell hantering av uppgifter har Nynäs Tak utsett hanterare i organisationen som mottagare av visselblåsarärenden som lämnas via visselblåsartjänsten.

Visselblåsartjänsten ger personer möjlighet att anmäla misstanke om missförhållande där det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Missförhållanden av allmänintresse utgörs av handlingar, brister eller försummelse som strider mot lag och i vissa fall förordning eller föreskrift. Det kan till exempel handla om kränkningar av mänskliga rättigheter, korruption, missbruk av allmänna medel, brottsliga handlingar, brott mot myndighetsföreskrifter, handlingar som innebär fara för liv, hälsa eller miljö, brott mot konkurrensbestämmelser och allmänt oetiska ageranden samt försök att mörka något av ovanstående. Du behöver inte ha bevis för din misstanke men all visselblåsning ska göras i god tro.

Hur visselblåsarärenden rapporteras.
Rapportera anonymt via denna länk →

Den rapporterande personens identitet kommer inte att efterfrågas i något skede. Rapporter och efterföljande dialog med den rapporterande personen är krypterade.

Alternativt rapportera via telefon eller brev

Telefon
08-500 126 60 ange visselblåsning (ej anonymt)

Brev
Visselblåsning
Nynäs Tak Entreprenad Stockholm AB
Cementvägen 22
136 50 Jordbro